Kallelse årsmötet 21 mars

Kallelse till årsmöte i Varbergs Senioruniversitet

Torsdagen den 21 mars kl. 14.00 på Campus C302

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 5. Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för 2025
 8. Val av styrelse
  ordförande
  ledamöter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Ev ärenden som väckts av medlemmar. Dessa frågor ska vara inkomna senast två veckor före mötet dvs senast 7 mars

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, vsu.se.

Varmt välkomna till årsmötet.

Rulla till toppen