Medlemsbrev mars 2024

Varbergs Senioruniversitet                      2024-02-29

Medlemsbrev mars 2024

Telefonsvarare: 0340-87300, vi ringer upp så snart vi kan.

Kallelse till årsmöte i Varbergs Senioruniversitet

Torsdagen den 21 mars kl. 14.00 på Campus C302

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
 5. Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift för 2025
 8. Val av styrelse
  ordförande
  ledamöter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Ev ärenden som väckts av medlemmar. Dessa frågor ska vara inkomna senast två veckor före mötet dvs senast 7 mars

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, vsu.se.

Varmt välkomna till årsmötet.

Aktiviteter under mars månad

Vad händer utöver årsmötet i mars.
Två mycket intressanta föreläsningar kommer de första veckorna i mars. Först den 7 mars kl.14.00 på Campus C302. Katarina Harrisson föreläser om Nordiska sjuårskriget och dess inverkan på Varberg och Halland. Rantzau kommer att dyka upp och varför han har ett minnesmärke efter sig här.

Nästa föreläsning är den 14 mars kl.14.00 på Campus C302. Denna gång föreläser Christina Andersson Viking om badkulturen i Varberg.

Vi har också en kurs med sen start och det är matlagning av hållbar mat. Den börjar först i april men vänta inte med att anmäla dig.

Den 13 mars gör vi ett studiebesök på Varbergs idrottshistoriska museum kl. 13.30. Museet finns på Bandholzgatan. En möjlighet att ta del av vad idrotten i Varberg åstadkommit. 

VARMT VÄLKOMNA

VSU styrelse

gm ordförande Lisbet

Rulla till toppen