Stadgar för Varbergs Senioruniversitet

 1. Varbergs Senioruniversitet (VSU) är en ideell förening, som är politiskt, religiöst och fackligt neutral. Föreningen samarbetar med Folkuniversitetet (FU) enligt upprättat avtal.
 2. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar anordna studieverksamhet i form av studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, studieresor m.m. Föreningen skall på lämpligt sätt informera om sina arrangemang.
 3. Rätt till medlemskap har pensionärer över 55 år. Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift beslutad av årsmötet.
 4. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
 5. Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare fem till sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
  Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Som styrelsens beslut gäller den mening, som de flesta företräder eller vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträder.
  Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande väljs för ett verksamhetsår. De övriga ledamöterna väljs på ett eller två år, på så sätt att maximalt halva styrelsen byts ut.
  Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras, vilket skall bestyrkas av ordföranden och vid mötet utsedd justerare.
  Styrelsen äger rätt att till programråd adjungera föreningsmedlemmar.
 6. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som styrelsen utsett därtill.
 7. För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för två år. Så långt som möjligt bör bara byte av en revisor ske vid varje årsmöte. Revisorerna tillställes fortlöpande protokoll och andra handlingar för sin granskning. Före februari månads utgång överlämnas till föreningens revisorer verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
 8. Föreningens årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller mer än 10% av medlemmarna så begär. Kallelse till årsmötet resp extra föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före resp. möte.
  Vid årsmötet resp extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
  Vid beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning krävs kvalificerad majoritet.
  Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar på förslag av den vid förra årsmötet valda valberedningen. Valberedningen väljs för två år, uppgiften är att bereda valen till nästa årsmöte. Så långt som möjligt bör max två ledamöter bytas vid årsmötet. En av dem utses till sammankallande.
 9. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
  a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  b) Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
  c) Fråga om mötets behöriga utlysande
  d) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
  e) Revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret
  f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  g) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  h) Val av styrelse
  – ordförande
  – ledamöter
  i) Val av revisorer och revisorssuppleant
  j) Val av valberedning
  k) Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling samt eventuella frågor, som väckts av medlemmar. Dessa senare frågor skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.
 10. För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras att vid vartdera tillfället förslaget godkänns av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om föreningens upplösning skall samma regler gälla samtidigt som beslutet skall innehålla hur föreningens tillgångar skall disponeras.
Rulla till toppen